Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Uchwała Nr 3/2005       
Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie
z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663,  Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), w związku z § 10 regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI-60/99 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Pilawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Społecznej SP ZOZ

Albina ŁubianSTATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PILAWIEI.    Postanowienia ogólne.

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie, zwany dalej „Zakładem” jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, realizującym świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Miasta i Gminy Pilawa, zwanej dalej „Gminą”.
§ 2. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, zwany dalej „organem sprawującym nadzór”

II. Cele i  zadania Zakładu

§ 3. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób oraz szerzenie oświaty zdrowotnej.
§ 4. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie na obszarze obwodu profilaktyczno-leczniczego świadczeń dla zamieszkałej ludności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych i działalności profilaktycznej.

III. Siedziba i obszar działania

§ 5. Siedzibą Zakładu jest  Pilawa, ul. Wojska Polskiego 16.

§ 6. Obszarem działania Zakładu jest teren  Miasta i Gminy Pilawa

IV. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 7.  Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1/ badań i porad lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
2/ badań diagnostycznych – w tym analityka medyczna,
3/ opieki nad kobietą w okresie połogu, opieki nad noworodkiem,
4/ opieki nad dzieckiem zdrowym,
5/ opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach higieny szkolnej,
6/ orzekania i opiniowania o stanie zdrowia
7/ zapobiegania powstawaniu urazów i chorób poprzez działanie profilaktyczne i szczepienia ochronne

V. Organy Zakładu  i struktura organizacyjna

§ 8.
Organami Zakładu są:
1/ Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie
2/ Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie
§ 9
1.Organem zarządzającym i kierującym pracą Zakładu oraz odpowiedzialnym za jego działalność jest Kierownik.
2. Z Kierownikiem Zakładu stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa na podstawie umowy o pracę.

§ 10. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1/ Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego wyznaczona-jako Przewodniczący
2/ przedstawiciel Wojewody
3/ przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w liczbie 3

§ 11
1.    Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2.    W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
3.    W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele zawodów medycznych.

§ 12. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)    Ośrodek Zdrowia w Pilawie ul. Wojska Polskiego 16
2)    Ośrodek Zdrowia w Trąbkach ul. Osadnicza 6

§ 13. W ramach wymienionych jednostek działają następujące komórki organizacyjne Zakładu:
I.    Ośrodek Zdrowia w Pilawie:                                         kod
1/   Poradnia /gabinet/ lekarza POZ                                       0010
2/   Poradnia /gabinet/ położnej środowiskowej – rodzinnej    0034
3/   Poradnia/gabinet/ pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej  0032
4/   Gabinet medycyny szkolnej                                               0041      
5/   Poradnia promocji zdrowia                                                1750
6/   Zespół długoterminowej opieki domowej                           2140
7/   Gabinet zabiegowy                                                        0060
8/   Punkt szczepień                                                            0050
9/   Hospicja domowe                                                         2180

II.    Ośrodek Zdrowia w Trąbkach:
1/  Poradnia /gabinet/ lekarza POZ                                     0010
2/  Poradnia/gabinet/ pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej  0032
3/  Gabinet medycyny szkolnej                                          0041
4/   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej /laboratorium/        7100
5/   Poradnia/gabinet/ położnej środowiskowej – rodzinnej    0034
6/   Gabinet zabiegowy                                                    0060
7/   Punkt szczepień                                                        0050VI.     Forma gospodarki finansowej Zakładu.

§ 14
1. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego Zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.
2.  Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalony przez Kierownika Zakładu.

§ 15. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu albo wniesienie tego majątku do spółek wymaga zgody Rady Miejskiej w formie uchwały.Przewodnicząca
Rady Społecznej SP ZOZ

Albina Łubian