Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PILAWIE

I. Firma podmiotu

§ 1.1. Firma podmiotu to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie, zwany dalej Zakładem.

2. Zakład może posługiwać się nazwą skróconą: SPZOZ w Pilawie.

3. Zakład jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, utworzonym i działającym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

 

II. Siedziba Zakładu

§ 2. Siedziba Zakładu znajduje się w Pilawie przy ul. Wojska Polskiego 16.

 

III. Cele i zadania Zakładu

§ 3. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§ 4. Podstawowym zadaniem Zakładu jest:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych,

2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego

3) organizowanie transportu sanitarnego

4) prowadzenie działalności profilaktycznej

 

IV. Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 5. Organami Zakładu są:

1) Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie

2) Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie

§ 6.1. Zadaniem Kierownika jest zarządzanie i kierowanie Zakładem.

§ 7. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego wyznaczona-jako Przewodniczący

2) przedstawiciel Wojewody

3) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Pilawie w liczbie 3.

§ 8.1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem zakładu,

e) regulaminu organizacyjnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4798

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

3. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

4. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Społecznej może być odwołany.

5. Odwołanie może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej lub na wniosek Rady Społecznej, podmiotu tworzącego lub organu desygnującego.

6. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie członka Rady Społecznej musi zawierać uzasadnienie. Rada Społeczna jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie członka Rady w przypadku:

1) powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku na prawidłowo zwołanych posiedzeniach

2) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu

7. Odwołanie następuje z dniem określonym w akcie odwołania.

§ 9. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Ośrodek Zdrowia w Pilawie ul. Wojska Polskiego 16

2) Ośrodek Zdrowia – Filia w Trąbkach ul. Osadnicza 6

§ 10. W ramach wymienionych jednostek działają następujące komórki organizacyjne Zakładu:

I. Ośrodek Zdrowia w Pilawie:

1) Poradnia /gabinet/ lekarza POZ;

2) Poradnia /gabinet/ położnej środowiskowo – rodzinnej;

3) Poradnia/gabinet/ pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej;

4) Gabinet medycyny szkolnej;

5) Poradnia promocji zdrowia;

6) Gabinet zabiegowy;

7) Punkt szczepień;

8) Poradnia ginekologiczno-położnicza;

9) Przewóz chorych.

II. Ośrodek Zdrowia – Filia w Trąbkach:

1) Poradnia /gabinet/ lekarza POZ;

2) Poradnia /gabinet/ pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej;

3) Gabinet medycyny szkolnej;

4) Poradnia /gabinet/ położnej środowiskowo – rodzinnej;

5) Gabinet zabiegowy;

6) Punkt szczepień.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4798

 

V. Forma gospodarki finansowej Zakładu.

§ 11.1. Zakład, jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez Kierownika Zakładu.

4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe z:

1) odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych,

2) medycznego zabezpieczenia imprez masowych,

3) medycznego zabezpieczenia innych imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, oświatowym,

religijnym, naukowym itp. na zlecenie podmiotów organizujących takie imprezy,

4) prowadzenie edukacji zdrowotnej,

5) realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia,

6) wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

7) transportu sanitarnego

§ 12. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą inną niż lecznicza w szczególności w przedmiocie:

1) najmu, dzierżawy, pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu stanowiących majątek podmiotu tworzącego przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi,

2) usług transportowych,

3) usług kserograficznych.

§ 13. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, może nastąpić wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie podmiotu tworzącego.